Zadajte údaje pre prihlásenie

Obchodné podmienky

Tag: obchodné podmienky

Zobr. počet

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je podnikateľský subjekt I AM SOLUTIONS s. r. o.,Ludovita Fullu 7, 84105, Bratislava, (ďalej len predávajúci) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len spotrebiteľ). Právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. spotrebiteľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Čítať ďalej: Všeobecné obchodné podmienky